ÁSZF


ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek

 


A CHEMOL TRAVEL márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Idegenforgalmi Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Csalogány utca 36. félemelet 2., Cégjegyzékszám: 01-09-864561, adószám: 13617558-2-41; MKEH eng.sz.: U-001307 továbbiakban: CHEMOL TRAVEL) szolgáltatásai.

1. A CHEMOL TRAVEL által szervezett külföldi utazásokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:254.§, a 213/1996 (XII.23. Korm.r) és a 281/2008 (XI.28.) Korm.r. (továbbiakban: R.), a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK Irányelv és egyéb nemzetközi egyezmények, valamint a jelen Általános Szerződés Feltételek (ÁSZF) rendelkezései az irányadóak.

2. Az utazási szerződés a Megrendelés elfogadásának feltétel nélküli visszaigazolásával és az utazási szerződés mindkét fél által történt aláírásával, az ÁSZF Utas(ok) általi, a hatályos jogszabályokban meghatározott módon történő elfogadásával, és a részvételi díj előlegének a CHEMOL TRAVEL részére történt megfizetésével jön létre. Utazásközvetítőnél történt jelentkezés esetén az utazási szerződés az utas és a CHEMOL TRAVEL között akkor jön létre, amikor a CHEMOL TRAVEL (képviselője útján) az utazási szerződést aláírta, a megrendelést az utazásközvetítő felé feltétel nélkül visszaigazolta és a szükséges okmányokat visszajuttatta az utazásközvetítőnek, aki az utassal a részvételi díj szerződésben meghatározott mértékű előlegét megfizetteti és a CHEMOL TRAVEL részére továbbítja. Az Utas tudomásul veszi, hogy foglalása mindaddig nem véglegesíthető, amíg a CHEMOL TRAVEL által előírt dokumentumok az utas részéről nem kerültek aláírásra, a részvételi díj előlege nem került maradéktalanul megfizetésre a CHEMOL TRAVEL részére, és ezt követően a CHEMOL TRAVEL feltétel nélkül nem igazolta vissza a foglalást az utazásközvetítőn keresztül.
Az utazási szerződést és annak bármely módosítását írásban kell megkötni, és annak egy példányát papír-alapon vagy - ha a szerződést elektronikus formába foglalják - más tartós adathordozón kell az utas rendelkezésére bocsátani.
Ha a CHEMOL TRAVEL a jelentkezést helyhiány vagy más ok miatt csak feltételesen fogadja el, az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha a CHEMOL TRAVEL megküldi a feltétel nélküli visszaigazolást.. A szerződés hatályba lépéséig az utas a jelentkezését bármikor visszavonhatja és a CHEMOL TRAVEL a befizetett előleget visszafizeti.

3. Az utazási szerződésnek tartalmaznia kell a mindenkor hatályos R. 4.§ (1) bek.-ében, az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén a R. 15. §-ában foglaltakat.
Az utazási szerződés részét képezi a vonatkozó jogszabályok által előírt egyéb információkat tartalmazó, a Chemol Travel márkanév alatt forgalmazott utakkal kapcsolatban az CHEMOL TRAVEL által kiadott utazási katalógus (tájékoztató, programfüzet) és a konkrét (utas által megrendelt) utazási szolgáltatásokkal kapcsolatban a CHEMOL TRAVEL által rendelkezésre bocsátott utazási információk, az Utas részére szóló voucher, és egyéb utazásra jogosító okmányok.
Az Utas tudomásul veszi, hogy a hajóutakra illetve repülőutakra vonatkozóan jelen utazási feltételeken kívül, a hajótársaságok és a légitársaságok saját rendelkezései, további egyedi utazási feltételek is érvényesek (külön tekintettel a lemondási feltételekre), melyre tekintettel a légitársaságok és hajótársaságok üzletszabályzatai az utazási szerződés elválaszthatatlan részéve válnak.
Az utazási csomagban értékesített szolgáltatások esetén legkésőbb az utazás megkezdése előtt 7 nappal (ha az utazási szerződés megkötése és az indulás között ennél rövidebb az idő, akkor legkésőbb az induláskor) CHEMOL TRAVEL írásban (ún. utaslevélben) tájékoztatja az Utast az R. 14. §-ában előírtakról.
Az utazás időtartamára, az egyes részszolgáltatások meghatározására, minőségére, a teljesítés módjára, és a részvételi díj összegére vonatkozóan a CHEMOL TRAVEL fenntartja a jogot, hogy a Programfüzetben, vagy Tájékoztatóban foglaltaktól indokolt esetben, vagy az Utas kifejezett kérésére, a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembevételével eltérjen. Az eltérés lehetőségéről és módjáról a felek kötelesek írásban megállapodni.

4.a. A kiutazáshoz érvényes útlevél beszerzéséről az utas gondoskodik. Az utas köteles az utazásra vonatkozó mindenkori jogszabályokat, előírásokat (pl. útlevél-, vám-, devizajogszabályok, egészségügyi előírások stb.), valamint a fogadó ország törvényeit és tradícióit betartani, illetve tiszteletben tartani. Ezek elmulasztásából, illetve megszegéséből eredő költségek, károk az utast terhelik, a CHEMOL TRAVEL ezek tekintetében a felelősségét kizárja. Fentiekre tekintettel a CHEMOL TRAVEL kifejezetten felhívja az Utas figyelmét, hogy az utazási szerződés megkötését megelőzően megfelelően tájékozódjon.

4.b. Az Utas köteles az indulás időpontját, helyét, valamint a kinn tartózkodás időtartama alatt a helyi képviselővel, idegenvezetővel való találkozás idejét, illetve az idegenvezető által előírtakat betartani. Ellenkező esetben (különösen csoportos utazás esetén) a találkozás időpontjának be nem tartásából eredő összes következményt (pl. költséget), és a magatartásával a többi utasnak okozott kárt kizárólag az Utas viseli.

4.c. Ha az utazás ideje alatt az Utas saját elhatározásból lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat nem vesz igénybe, tudomásul veszi, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékének visszatérítésére vagy díjleszállításra sem tarthat igényt.

4.d. Az Utas az utazási szerződés megkötését követően a megadott adataiban (pl. lakcím, telefonszám, emailcím) bekövetkezett változásról köteles az Utazási Irodát haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmulasztásából, vagy késedelmes teljesítéséből, valamint a pontatlan adatközlésből eredő következményekért, károkért az Utas felelős.

5. A részvételi díj - eltérő kikötés hiányában - az utazás meghirdetett programjában szereplő szolgáltatások árát, a CHEMOL TRAVEL egyszeri foglalási/eljárási díját, illetőleg szervezési költségét, továbbá az árrés ÁFA összegét foglalja magában. Nem tartalmazza az utas érdekkörében felmerült módosítások díját, amelynek ügyintézési díja 5 000 Ft / módosítás. A kiadványban szereplő részvételi díjak az Áfa tv. 206. § 1. c. szerint meghatározott utasok szerződéskötése esetében érvényesek, jogi személy szerződő fél esetén + 27% Áfá-t kell felszámítani.

6. A CHEMOL TRAVEL által közölt előleget az utazási szerződés megkötésekor kell megfizetni. Ennek mértéke a részvételi díj 40%-a, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb feltételeket ír elő. A részvételi díj fennmaradó összegét (beleértve az adó, illeték és egyéb terhek teljes összegét) az utazás megkezdése előtti 30. napig kell befizetni, kivéve, ha a külföldi közreműködővel kötött szerződés szigorúbb feltételeket ír elő.
Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 30 napon belül kerül sor, úgy az Utas a szerződés megkötésekor a teljes részvételi díjat köteles megfizetni.
Ha az Utas a részvételi díj összegét határidőben nem fizeti meg, úgy a CHEMOL TRAVEL jogosult a szerződéstől elállni és az Utastól a részvételi díj összegének (100%) megfelelő mértékű kötbért követelni.
A CHEMOL TRAVEL a teljes részvételi díj befizetése ellenében a szolgáltatások igénybe vételére jogosító utalványt, „Részvételi jegy”-et ad át az utasnak, amelyet a társas utazás megkezdése előtt a CHEMOL TRAVEL megbízottjának be kell mutatni. Az utas a CHEMOL TRAVEL útján a programban nem szereplő, előre be nem fizetett szolgáltatást (fakultatív program) csak a helyszínen történt fizetéssel veheti igénybe.

7.
7.1. A CHEMOL TRAVEL - legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - a részvételi díjat felemelheti az alábbi okokból:
- a szállítási költségek emelkedése (ideértve az üzemanyagköltségeket),
- az utazási szerződésben vállalt részszolgáltatásokkal kapcsolatos adó, illeték és egyéb kötelező terhek (így különösen üdülőhelyi díj, horgonyzási díj, repülőtéri illeték) emelkedése,
- deviza - a CHEMOL TRAVEL közreműködőjével kötött szerződésben meghatározott mutató szerinti - forintárfolyamának változása miatt.
A díjemelés indokát az Utassal a díjemelés közlésével egyidejűleg írásban kell közölni. Az Utas által az utazási szerződés alapján fizetendő teljes díj az utazás megkezdését megelőző 20 (húsz) napon belül a fentiekben meghatározott okokból sem emelhető.
7.2. Ha a CHEMOL TRAVEL az utazási szerződés lényeges feltételeit az indulás előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani, különösen ha a díjemelés mértéke a nyolc százalékot meghaladja, a CHEMOL TRAVEL köteles erről az utast haladéktalanul tájékoztatni. Az utas elállhat a szerződéstől, vagy ha elfogadja a változtatásokat a szolgáltatás díja (részvételi díj) e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt, a felek módosítják a szerződést.
Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a CHEMOL TRAVEL-t. Amennyiben az Utas a CHEMOL TRAVEL tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása körében, vagy írásbeli elállási nyilatkozatot nem tesz, úgy az Utas ezen magatartását a Felek a Ptk. 6:4.§ alapján az Utas elállásának tekintik.

8.
8.1. Amennyiben az Utas a 7.2. pontban foglalt okból áll el a szerződéstől, úgy a R. 8. § (5) bekezdése alapján az alábbi jogok illetik meg:
a) az Utas az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, vagy
b) amennyiben az a) pont szerinti helyettesítő szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az CHEMOL TRAVEL a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
Az CHEMOL TRAVEL továbbá köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
- az CHEMOL TRAVEL elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: „vis maior”), vagy
- a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az CHEMOL TRAVEL elállásáról az Utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
Az CHEMOL TRAVEL legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 (húsz) nappal, írásban tett nyilatkozattal elállhat az utazási szerződéstől. Amennyiben az CHEMOL TRAVEL nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, az Utas az alábbi jogosítványokat érvényesítheti:
- az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra tarthat igényt, ha ennek nyújtására az CHEMOL TRAVELnek lehetősége van;
- ha az CHEMOL TRAVEL a fenti helyettesítési szolgáltatás nyújtására nem képes, vagy az Utas a neki felkínált helyettesítő szolgáltatást nem fogadja el, az CHEMOL TRAVEL a teljes befizetett díj azonnali visszafizetésére, és az után az utazási szerződés megkötésétől számított időre az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű kamat megfizetésére köteles.
8.2. Ha az CHEMOL TRAVEL nem az Utas érdekkörében felmerült okból áll el az utazási szerződéstől, akkor a fentieken túlmenően köteles az Utasnak az elállás következtében felmerült kárát megtéríteni, illetve személyiségi jogsértés esetén sérelemdíjat fizetni, kivéve, ha
a) az CHEMOL TRAVEL elállására általa nem befolyásolható (ellenőrzési körén kívül eső), ésszerűen el nem hárítható olyan külső körülmény miatt - ide nem értve valamely harmadik személy magatartását, illetve a túlfoglalás esetét - került sor, amelyet a szerződéskötés idején nem látott és ésszerű elvárhatóság mellett nem is láthatott előre (a továbbiakban: vis maior), vagy
b) a jelentkezők száma a meghirdetett legalacsonyabb résztvevőszámot nem éri el, és az CHEMOL TRAVEL elállásáról az utast írásban, az utazási szerződésben megjelölt időtartamon belül tájékoztatták.
Az utas érdekkörében felmerült ok esetén a CHEMOL TRAVELt felelősség nem terheli.

9. Ha az úti cél vagy az ahhoz vezető útvonal olyan területet érint, amely - az utazási szerződés megkötését követően - a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett központi államigazgatási szerv honlapján az "utazásra nem javasolt" utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásba felvételre kerül, az CHEMOL TRAVEL köteles azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatást nyújtani. Ha helyettesítő szolgáltatás az eredetinél alacsonyabb értékű, az CHEMOL TRAVEL köteles a díjkülönbözetet az utasnak megtéríteni. Ebben az esetben az utas
a) ha elfogadja a helyettesítő szolgáltatást, a felek módosítják az utazási szerződést, vagy
b) elállhat a szerződéstől, ebben az esetben az CHEMOL TRAVEL köteles a teljes befizetett díjat azonnal visszafizetni. Az CHEMOL TRAVELt ez esetben kártérítési és kamatfizetési kötelezettség nem terheli.
Az utas döntéséről haladéktalanul köteles tájékoztatni a CHEMOL TRAVEL-t. Amennyiben az Utas a CHEMOL TRAVEL tájékoztatását követően hallgat, nem nyilatkozik a szerződés módosítása körében, vagy írásbeli elállási nyilatkozatot nem tesz, úgy az Utas ezen magatartását a Felek a Ptk. 6:4.§ alapján az Utas elállásának tekintik.

10.a. A repülőutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy
- előre nem közölt közbeeső leszállásra, repülőgép, vagy légitársaság cseréjére sor kerülhet,
- az útipoggyász fuvarozásáért esetlegesen a légitársaságok tarifája szerint külön díjat kell fizetnie,
- a légitársaságok érkezési és indulási időpontjai tájékoztató jellegűek, és változhatnak,
- repülőterek által meghatározott előírások módosíthatnak a feltételeken.
10.b. Az Utazási Iroda nem felel a közlekedési eszközök meghibásodásából, vagy bármely egyéb módon bekövetkező késésért. Figyelmeztet ezek előfordulásának lehetőségére, többek között: technikai okok, nem megfelelő időjárási feltételek, vagy a légifolyosók, utak túlzsúfoltsága miatt. Ezért az Utasnak figyelembe kell vennie a jelentős késés előfordulásának lehetőségét az átszállások, a szabadságok tervezésénél és a kereskedelmi határidők betartásánál, ezen okok miatt bekövetkező kár- és egyéb felelősség az Utazási Irodát nem terheli.

11. Ha az Utas a CHEMOL TRAVEL közreműködésével köt baleset-, betegség-, illetve poggyászbiztosítást, valamint ha a CHEMOL TRAVEL az utas javára szóló - az Utevr. 8. §-a (1) bekezdésének
b) pontja szerinti - biztosítást kötött, a CHEMOL TRAVEL köteles a biztosítási kötvényt, az adott biztosítási termék szabályzatát, illetve a biztosítás igénybevételére jogosító bizonylatot az utazási szerződés szerinti szolgáltatás igénybevételére jogosító iratok átadásával egyidejűleg az Utasnak átadni. Amennyiben az utazás részvételi díja tartalmazza vagy az utas az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg. ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS-t kötött, úgy a Biztosítótársaság a lemondásból eredő kötbérköltség meghatározott százalékát megtéríti. Ha azonban az utast saját hibájából az utazás megkezdését követően, jogszabályok megsértése miatt az utazásból kizárják, a befizetett részvételi díjból csak az igénybe nem vett, és a külföldi partner által le nem számlázott szolgáltatások forintellenértékére tarthat igényt. A részvételi díjban szereplő közös költséget (közlekedés, idegenvezető stb.) és az iroda szervezési díjának visszatérítését nem követelheti.
A Marhaller az Utast csoportos társasutazás esetén - amennyiben a részvételi díj ezt tartalmazza (betegség, baleset, poggyászkár esetére) a mindenkori katalógusban vagy a www.chemoltravel.hu oldalon közzétett Biztosítótársaságnál biztosítja.

12. CHEMOL TRAVEL tájékozatja az Utast, amennyiben nem tesz eleget a hazaszállítására vagy az előleg, illetve a részvételi díj visszafizetésére vonatkozó kötelezettségének, akkor az utas az igényének érvényesítése végett közvetlenül a QBE Zrt. Biztosítóhoz fordulhat. A szolgáltatási tevékenység folytatásának szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. Tv. 34.§ szerint részletesen tájékoztatjuk, hogy a CHEMOL TRAVEL az CHEMOL TRAVEL és közvetítő tevékenységről szóló többször módosított 213/1996. (XII.23.) Korm. rendelet szerint, a 78/2005. (.28.) Korm. rendelet 3.§-ának megfelelően szerződést kötött a mindenkori katalógusban vagy a www.csoportos-korutazasok.hu oldalon közzétett Biztosítótársasággal. A vagyoni biztosíték területi hatálya: a CHEMOL TRAVEL által Magyarországról külföldre szervezett valamennyi utazás.

13. Az Utastól a R. 8.§ (8) bekezdés alapján, az Utas - csoportos megrendelés esetén a megrendelő - elállása esetére bánatpénz követelhető, kivéve az utazás megkezdését megelőző 60 napnál korábbi elállás, és a R. 8.§ (2) és (6) bekezdéseiben foglalt okok miatt.

14. Az Utastól az alábbi mértékű bánatpénz követelhető:
14.1. Az Utasnak az utazás megkezdését megelőző harmincöt napnál, szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig negyvenöt napnál korábbi elállása esetére az Utas a szolgáltatás díjának (részvételi díjnak) átalány formájában kifejezett 10%-os mértékű bánatpénzt köteles megfizetni.
14.2. Ha az Utas az utazás tervezett kezdő napja előtti 35 napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45 (negyvenöt) napon belül, de legkésőbb az utazást megelőző 10 napon, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 20 napon belül nem a 13. pontban foglaltak miatt áll el az utazási szerződéstől, akkor köteles a CHEMOL TRAVEL részére az alábbi bánatpénzt megfizetni:
- 35-20. napig, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 45-30. napig a teljes részvételi díj 40 %-át,
- 20-10. napig, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 30-20. napig: a teljes részvételi díj 70 %-át.
Ha az Utas az utazást megelőző 10 napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében 20 napon belül áll el a szerződéstől, vagy bármely okból nem vesz részt az utazáson, köteles a CHEMOL TRAVEL részére bánatpénz jogcímén a részvételi díj 100 %-át megfizetni.
14.3. Amennyiben az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtti 35 napon belül, illetve szálláshely (apartman) igénybevételére irányuló utazási szerződés esetében pedig 45 napon belül vagy a szerződésben az elállásra egyedileg előírt ennél hosszabb határidőn belül kerül sor, az Utas elállás esetén köteles a CHEMOL TRAVEL-nek a jelen fejezetben meghatározott mértékű bánatpénzt megfizetni.
A CHEMOL TRAVEL ezen esetekben jogosult a fentiek alapján őt megillető összegnek a befizetett díjból (a befizetett díj részét képezi a fakultatív programok díja is) történő levonására (megtartására). A fennmaradó összeg az utast illeti.

15. Ha az Utas az utazáshoz szükséges hatósági engedélyek hiánya, illetve a hatóság kizáró határozata miatt nem tud elutazni, vagy ha ugyanezen ok miatt az utasnak ugyanezen utazásra jelentkezett házastársa, élettársa, gyermeke, szülője, vagy testvére is lemond, a lemondás miatt a 14.2. pont szerinti bánatpénzt tartoznak megfizetni.

16. Amennyiben az Utas által megrendelt szolgáltatások között az Utas repülőgéppel történő szállítása is szerepel, ezen szolgáltatásra a légi személyfuvarozásra vonatkozó rendelkezések az irányadóak. Az 1929-es Varsói Egyezmény és az 1999-es Montreali Egyezmény szerint a CHEMOL TRAVEL nem felel a közlekedési eszközök késéséből, járattörléséből származó károkért. Amennyiben az Utas elállási jogát gyakorolja és az utazási szerződés olyan repülőjegy értékesítését is magában foglalja, amelynek árát útlemondás esetén a fuvarozó sem téríti vissza, úgy a CHEMOL TRAVEL sem vállalja ezen repülőjegy árának Utas felé történő visszatérítését.

17. Ha az Utas a CHEMOL TRAVEL által szervezett külföldi utazáson hatósági orvos (vagy kórház) által igazolt betegségből eredő utazásképtelensége, vagy elhalálozása miatt nem vehet részt, a CHEMOL TRAVEL-t illető, az utas által befizetett díjból (díjelőlegből) visszatartott átalánykártalanítást, vagy annak egy részét a Biztosítótársaság a szabályzata alapján - amennyiben az utas ún. útlemondási (sztornó) biztosítást kötött - a biztosítás feltételei szerint megtéríti. Ez a lehetőség abban az esetben is megilleti a biztosítottat, ha azért nem vett részt az utazáson, mert házastársa, gyermeke, szülője, testvére vagy nevesített útitársa igazolt betegségéből vagy halálából eredően vált utazásképtelenné.

18. Az Utas jogosult az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit olyan harmadik személyre átruházni, aki az utazási szerződésben foglalt feltételeknek megfelel.
Ez esetben a szolgáltatók (pl. repülőtársaságok, hajótársaságok) saját szabályzatuk alapján további díjakat vagy árváltozást érvényesíthetnek.
Az Utas haladéktalanul köteles tájékoztatni az CHEMOL TRAVELt arról, ha az utazás megkezdése előtt az utazási szerződésből fakadó jogait és kötelezettségeit átruházta.
Az átruházást megelőzően keletkezett kötelezettségekért és az átruházásból eredő többletköltségekért az Utas és a harmadik személy (aki az átruházást követően utas lesz) egyetemlegesen állnak helyt.

19. A CHEMOL TRAVEL felel az utazási szerződésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért.
Ha a CHEMOL TRAVEL az utazást nem a szerződésnek megfelelően teljesíti, köteles a díjat arányosan leszállítani.
Ha az utazás megkezdését követően a CHEMOL TRAVEL a szerződésben meghatározott szolgáltatások jelentős részét nem tudja teljesíteni, köteles azokat más, megfelelő, hasonló értékű szolgáltatásokkal pótolni. Ha az ilyen szolgáltatások értéke a nem teljesített szolgáltatások értékét meghaladja a költségkülönbözet az utasra nem hárítható át.
Ha a CHEMOL TRAVEL ilyen helyettesítő szolgáltatást nyújtani nem tud vagy az Utas azt indokoltan nem fogadja el, a CHEMOL TRAVEL köteles az Utast az utazás kiinduló helyére, vagy az utas által elfogadható, a célországban található más visszaérkezési helyre szállítani és ennek költségét viselni, továbbá az igénybe vett szolgáltatás értékével csökkentett díjat visszafizetni.
A CHEMOL TRAVEL nem köteles a részvételi díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vett igénybe.
Amennyiben az utazást nagyobb erőhatalom, háborús események, sztrájkok vagy elháríthatatlan természeti jelenségek, technikai akadályok befolyásolják a szolgáltatások fenti okokból bekövetkezett elmaradásáért, módosulásáért a CHEMOL TRAVEL-t felelősség nem terheli, és ezen okokból (vis maior) jelentkező többletköltségek az Utast terhelik.

20. Az utazási szerződésben foglalt szolgáltatások vélt vagy valós hibás teljesítése esetén az utas a hiba felfedezése után haladéktalanul köteles kifogását az utaskísérővel, illetve annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni. Ebben az utaskísérő köteles közreműködni. A közlés késedelméből eredő kárért az utas a felelős. Az utaskísérő (a helyszíni szolgáltató) az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvezni és ennek egyik példányát az utasnak átadni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell, hogy az utas panaszát a helyszíni szolgáltatónak is bejelentette. A jegyzőkönyv felvétele nem tekinthető az Utazási Iroda részéről jognyilatkozatnak (pl. elismerésnek vagy elutasításnak), a jegyzőkönyv elsődlegesen az utas panaszának, esetleg a tényeknek és a körülményeknek a rögzítésére szolgál.
Utaskísérő hiányában - amennyiben a helyi szolgáltató a panaszt nem orvosolta - az utas kifogásait az utazás befejezését követő 8 napon belül köteles a CHEMOL TRAVEL tudomására hozni.

21. Az CHEMOL TRAVEL felel az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, illetve a személyiségi jogsértésért járó sérelemdíjért, kivéve, ha a nem-teljesítés, illetve a hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza, így különösen
a) ha a szerződés teljesítésében mutatkozó hiányosságok az utas magatartására vezethetők vissza,
b) ha a hiba olyan harmadik személy magatartására vezethető vissza, aki az utazási szerződésben vállalt szolgáltatás teljesítésével nincs kapcsolatban, és a hibát az CHEMOL TRAVEL ésszerű elvárhatóság mellett sem láthatta előre, illetve azt nem volt képes elhárítani, vagy
c) vis maior esetén.
Az CHEMOL TRAVEL ezen esetekben köteles segítséget nyújtani az utasnak, ha nehézségei
támadnak.
Ügyeleti telefonszám: +36 30 383 06 29

22. Az CHEMOL TRAVELnek az utazási szerződés nem-teljesítéséből vagy hibás teljesítéséből eredő károkért való felelőssége - a R. 12.§ (2) bek. felhatalmazása alapján - a szolgáltatás díj (a részvételi díj) teljes összegének kétszereséig korlátozott.

23. A CHEMOL TRAVEL a szolgáltatás teljesítéséhez igénybevett közreműködőjének magatartásáért úgy felel, mintha saját maga járt volna el, kivéve a Ptk. 6:142.§ foglalt esetben, illetve, ha a szolgáltatás közreműködőjének felelősségét jogszabályban kihirdetett nemzetközi egyezmény korlátozza, így különösen a nemzetközi légi fuvarozásról szóló, 1929. évi Varsói Egyezmény, a Montrealban 1999. május 28.-án kelt nemzetközi légifuvarozásra vonatkozó jogszabályok egységesítéséről szóló Egyezmény, a vasúti fuvarozásról szóló, 1961. évi Berni Egyezmény, a tengeri fuvarozásról szóló, 1974. évi Athéni Egyezmény és a szállodatulajdonosok felelősségéről szóló, 1962. évi Párizsi Egyezmény, a légifuvarozók balesetek esetén fennálló felelősségéről szóló 889/2002 EK Rendelettel módosított 2027/97 EK Rendelet, a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004 EK Rendelet.

24. Az utazás során az utas által harmadik személynek okozott kárért az utas közvetlenül tartozik felelősséggel.

25. Amennyiben az utazási szerződés létrehozásakor az Utas nem személyesen jár el, úgy teljes bizonyító erejű magánokirattal rendelkező megbízottja jogosult helyette és a nevében eljárni. Amennyiben az eljáró személy által csatolt meghatalmazás nem érvényes, vagy hatályos az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből, eljárásából fakadó - CHEMOL TRAVEL-t ért, illetve annak oldalán felmerülő - károkért és költségekért az eljáró személy teljes kártérítési felelősséggel tartozik.

26. Az Utas az ÁSZF aláírásával hozzájárulását adja ahhoz, hogy a CHEMOL TRAVEL az utazáshoz szükséges személyes adatait a szerződés teljesítése céljából, illetve az Utas üzleti célú tájékoztatása céljából a jogszabályi előírások maradéktalan betartása mellett kezelje.

27. Amennyiben ezen ÁSZF egy vagy több kikötése jogszabályváltozás következtében teljesen vagy részben megvalósíthatatlan vagy érvénytelen lesz, vagy sért bármely törvényi rendelkezést, ez az ÁSZF többi részét nem érinti. A Felek kötelesek az érvénytelen vagy megvalósíthatatlan kikötést olyan érvényes és megvalósítható kikötéssel felváltani, amely a hatályos jogszabályoknak megfelel. A CHEMOL TRAVEL fenntartja magának a jogot az ÁSZF egyoldalú módosítására azzal, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF-t az CHEMOL TRAVEL a www.chemoltravel.hu honlapon teszi közzé, és az a közzététellel válik hatályossá.

28. A vitás kérdéseket Felek megkísérlik peren kívüli békés úton rendezni, egyebekben jogvita esetén az általános illetékességi és hatásköri szabályok szerint járnak el.
Alulírott jelen Általános Szerződési Feltételek aláírásával visszavonhatatlanul kijelentem, hogy a Ptk. 6:78. § (2) bekezdése szerinti külön tájékoztatásban részesültem az ÁSZF 4., 7.2., 9., 20., 22. 23. pontjai vonatkozásában, melyet kifejezetten elfogadok. Kijelentem továbbá, hogy külön tájékoztatást kaptam a részvételi díjon felül esetlegesen fizetendő egyéb díjakról, szerződésszegés esetére felszámolandó kötbérről, bánatpénzről (rendelkezések, melyek a Marshaller Kft-t pénzbeli követelésre jogosítják) az ÁSZF 5., 9., 13., 14., 16. pontjainak kifejezett kiemelésével, melyet kifejezetten elfogadok.

Megrendelő neve:
…………………………………………………………................................
címe:
……………………………………………..……………..............................
ezen nyilatkozattal igazolom, hogy a Marshaller Kft-től (Csalogány utca 36. félemelet 2.)
Út megnevezése:
………………………………………………………………..........................
Utazás időpontja:
………………………………………………………………...........................
a 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján
o nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.
o adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.
o adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.
Dátum.............................................................................................
Aláírás.............................................................................................

KIEGÉSZÍTÉS A TENGERI HAJÓUTAK ÉS AZ AKCIÓS TENGERI HAJÓUTAK ELÁLLÁSI ÉS MÓDOSÍTÁSI FELTÉTELEIRŐL
Tengeri hajóutak foglalása esetén a CHEMOL TRAVEL Általános Szerződési Feltételei - igazodva a külföldi hajótársaságok szerződéseihez - különösen az elállási és módosítási feltételekre vonatkozóan, az alábbiak feltételekkel egészül ki:
Az CHEMOL TRAVEL minden típusú (beleértve az akciós) hajóút foglalásáért személyenként 10 %, de minimum 50 Euro ügyintézési (megbízási) díjat számít fel, mely díj a részvételi díjba akkor számít be, ha nem kerül sor az út 60. napon túli lemondására. Az Utas tudomásul veszi, hogy 60. napon túli lemondás esetén a befizetett ügyintézési díj az CHEMOL TRAVELt illeti, egyébként pedig a megfizetett díjat az CHEMOL TRAVEL a hajóút árába beszámítja.
Elállási feltételek: amennyiben a hajóút foglalására több mint 60 nappal az indulás előtt kerül sor, a CHEMOL TRAVEL a külföldi hajótársaságok irányában a foglalással kapcsolatban felmerülő anyagi kötelezettségeinek fedezésére biztosítékot köt ki (10%). A megfizetett összeg biztosítékként történő figyelembe vétele az indulás előtti 60. naptól automatikusan megszűnik és a biztosíték összege a részvételi díjba beleszámít. Az utas részéről a 60. napon túli lemondás a biztosíték összegének elvesztését eredményezi.
Az indulás előtt 59. naptól amennyiben az utas az utazás megkezdése előtt saját érdekkörében felmerült okból lemond, illetve nem vehet részt az utazáson, az Utas az alábbiak szerint bánatpénzt köteles fizetni:
• 59-30. nappal az indulás előtt a részvételi díj 25 %-a • 29-22. nappal az indulás előtt a részvételi díj 50 %-a • 21-8. nappal az indulás előtt a részvételi díja 80 %-a • 7. nappal az indulást előtt a részvételi díj 100 %-a.
Átfoglalás (pl. kabin csere vagy indulási időpont változtatása) esetén, amennyiben a módosítás 60 nappal indulás előtt történik, a módosítási díj az érintett hajótársaság mindenkor hatályos szabályzata szerint alakul. Indulás előtti 59. naptól a módosítás lemondásnak minősül, és a fenti lemondási feltételek irányadóak.
Névmódosítás: a foglaláshoz az útlevél szerinti nevet és pontos születési dátumot kell megadni. Bármilyen módosítás vagy névcsere esetén, amennyiben az adott hajóútra vonatkozó foglalásokat a hajótársaság még nem zárta le, és a változtatást engedélyezi, a módosítás díja az érintett hajótársaság mindenkor hatályos szabályzata szerint alakul.
Névcsere esetén az adott hajótársaság szabálya alapján egy névnek egyezni kell az eredeti foglalásban szereplőkkel, illetve több név módosulása esetén a hajótársaság a módosítást új foglalásnak is tekintheti, és az érvényben lévő kabinárat ki kell fizetni.
A hajótársaságnak fizetendő módosítási díjon felül, vagy bármilyen egyéb módosítás ellenértékeként a CHEMOL TRAVEL 8.000,- Ft. ügyintézési díjat számít fel.
A hajóutakkal kapcsolatosan az utas tudomásul veszi, hogy a hajótársaságok árai a szabad kabinkapacitás függvényében érvényesek; az útvonal-változtatás jogát fenntartják; a helyszínen kötelezően fizetendő borravalót állapítanak meg.
Az Utas tudomásul veszi, hogy a hajótársaság utazási feltételei a CHEMOL TRAVEL-rel kötött utazási szerződés részévé válnak, illetve a hajótársaságok mindenkori szabályai a jelen általános szerződési feltételeket felülírják.
A hajótársaságok fenntartják a jogot az utazáson való részvétel vagy bármely szolgáltatás visszautasítására abban az esetben, ha az utas egészségi állapota vagy viselkedése a hajó és az utastársak biztonságát a hajótársaság szerint veszélyezteti.

Megrendelő neve:
…………………………………………………………................................
címe:
……………………………………………..……………..............................
ezen nyilatkozattal igazolom, hogy a Marshaller Kft-től (Csalogány utca 36. félemelet 2.)
Út megnevezése:
………………………………………………………………..........................
Utazás időpontja:
………………………………………………………………...........................
a 2007. évi CXXVII. tv. 206. §-a alapján
o nem adóalanyként, vagy nem adóalanyi minőségben (azaz utasként) veszem igénybe.
o adóalanyként saját nevemben és javamra, tehát végső felhasználóként (azaz utasként) veszem igénybe.
o adóalanyként saját nevemben, de más javára (azaz nem utasként) veszem igénybe.
Dátum.............................................................................................
Aláírás.............................................................................................